További kategóriák

Garancia

GARANCIA ÉS JÓTÁLLÁS

 

Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Vevőnek az átvételt követően max. 3 munkanapon belül írásban jeleznie kell ügyfélszolgálatunk felé a  webshop@devergooutlet.hu e-mail címre. A hibás termék visszaérkezésétől számítva, a Vevő választása szerint a 14 napon belül díjmentesen kicseréljük.

Amennyiben a megrendelt termék 6 hónapon belül meghibásodik, kérjük küldje vissza központi címünkre a terméket számlával együtt, melynek beérkezése után a terméket saját költségünkön bevizsgáltatjuk és értesítjük Önt az eredményről. A reklamáció kezelését a szavatosság időtartama alatt (első 6 hónap) a Forgalmazó (FLAS Kft.) ügyfélszolgálata végzi. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A szavatosság első 6 hónapja alatt a szükséges, független szakvéleményt a Forgalmazó biztosítja, a fennmaradó 18 hónapban a Vevő az esetleges reklamációval a fogyasztóvédelmi szervekhez  fordulhat, s a jogos reklamációról szóló jegyzőkönyvvel érvényesítheti szavatossági jogát. Utánvételes visszaküldésre nincs lehetőség és nem áll módunkban az ilyen formában visszaküldött csomagokat átvenni.

 Felhívjuk figyelmét, hogy a termékek piszkos, szennyezett, sáros, vizes terméket higiéniai okok miatt nem vehetünk át. Kérjük, hogy tiszta, száraz állapotban szíveskedjen a terméket reklamáció esetén visszahozni.

A vásárláskor átadott, illetve a felsőruházati termékekbe bevarrt használati és kezelési útmutató leírásai az irányadóak a termék használatára, kezelésére és a szavatossági, jótállási feltételekre vonatkozóan.

A szavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:159-167. §-a, a 19/2014 GKM rendelet, valamint a 1959. évi IV. törvény 305-311§-a részletezi.

A Ptk. alapján, minden olyan esetben, ha a hiba az áru értékének és használhatóságának csökkenése nélkül megjavítható, úgy a Vásárló csak abban az esetben kérheti javítás helyett a cserét vagy a vételár visszafizetését, ha az nem eredményez aránytalanul nagy többletköltséget a javításhoz képest a forgalmazó számára.

Idézet a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény 306.§-ából:

306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult

a.         elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b.         ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Továbbá a visszkereseti jog (továbbiakban: elállás) , garancia, valamint jótállás témaköröket érintő ügyekben Európai Uniós irányelvei az irányadóak a Webáruházunkra nézve, melyeket az Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK b(1999. május 25.)a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló irányelve fogalmaz meg;

3. cikk

A fogyasztó jogai

(1) Az eladó felel a fogyasztóval szemben a fogyasztási cikk átadásának időpontjában meglévő minden hibáért.

(2) A szerződésnek való megfelelés hibája esetén a fogyasztó jogosult akár a (3) bekezdésnek megfelelően a fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának kijavítás vagy kicserélés formájában történő térítésmentes helyreállítására, akár az (5) és (6) bekezdésnek megfelelően kérheti a vételár megfelelő leszállítását, vagy az adott fogyasztási cikk vonatkozásában elállhat a szerződéstől.

(3) A fogyasztó az eladótól először a fogyasztási cikk térítésmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan.

Az orvoslást aránytalannak kell tekinteni, ha az az eladónak más orvoslási módszerrel összehasonlítva ésszerűtlen költséget okoz, figyelembe véve

- a fogyasztási cikk hibátlan állapotbani értékét,

- a hiba jelentőségét, és

- azt, hogy az alternatív orvoslási módszer a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végrehajtható-e.

A kijavítást vagy kicserélést ésszerű határidőn belül, a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni, figyelembe véve a fogyasztási cikk természetét és a fogyasztó által megkívánt célját.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett "térítésmentesség" fogalma magában foglalja a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota helyreállításának szükséges költségeit, különösen a postaköltséget, a munkadíjat és az anyagköltséget.

(5) A fogyasztó a vételár megfelelő csökkentését kérheti vagy elállhat a szerződéstől, ha

- nem jogosult sem a fogyasztási cikk kijavítására, sem a kicserélésére, vagy

- az eladó a hibát ésszerű határidőn belül nem orvosolta, vagy

- az eladó a hibát nem a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül orvosolta.

(6) Csekély mértékű hiba esetén a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől.

4. cikk

Visszkereseti igény

Ha az utolsó eladó a gyártó, a szerződésláncban őt megelőző korábbi eladó vagy más közvetítő cselekménye vagy mulasztása miatt felel a fogyasztóval szemben, jogosult visszkereseti igényt érvényesíteni a szerződésláncban a felelős személlyel (személyekkel) szemben. A felelős személyt (személyeket), akivel (akikkel) szemben az utolsó eladó visszkereseti igényt érvényesíthet, valamint a vonatkozó eljárást és annak feltételeit a nemzeti jogban kell meghatározni.

6. cikk

Jótállás

(1) A jótállás a jótállási nyilatkozatban és a kapcsolódó reklámban meghatározott feltételekkel köti annak vállalóját.

(2) A jótállásnak

- utalnia kell arra, hogy a fogyasztót a fogyasztási cikkek adásvételét szabályozó hatályos nemzeti jog szerint törvényen alapuló jogok illetik meg, és nyilvánvalóvá kell tennie, hogy ezeket a jogokat a jótállás nem érinti,

- világosan és közérthetően meg kell határoznia a jótállás tartalmát és igénybevételének lényegi feltételeit, különösen a jótállás időtartamát és területi hatályát, valamint a jótállásra kötelezett nevét és címét.

(3) A fogyasztó kérésére a jótállást írásban a rendelkezésére kell bocsátani vagy olyan más tartós adathordozón megjeleníteni, amely a fogyasztó rendelkezésére áll és számára hozzáférhető.

(4) Az a tagállam, amelyben a fogyasztási cikket értékesítik, a Szerződés rendelkezéseivel összhangban előírhatja, hogy a jótállást az adott tagállam által a Közösség hivatalos nyelvei közül kiválasztott egy vagy több nyelven kell megszövegezni.

(5) Ha a jótállás nem felel meg a (2), a (3) vagy a (4) bekezdés rendelkezéseinek, ez a jótállás érvényességét nem érinti; a fogyasztó azt továbbra is érvényesítheti és követelheti annak betartását.

 

 

 

 

A szavatossági reklamáció az eladáskor meglévő, a csak a viselés során jelentkező rejtett anyag- és/vagy gyártási hibákra vonatkozik. A külső mechanikai hatások, túlterhelés, kíméletlen használat, nem megfelelő tisztítás, házilagos javítás eredményeképpen bekövetkező károsodás nem tekinthető rejtett hibának, és a szavatossági jogok elvesztését vonhatja maga után.

A jogszabályban meghatározott kifogásközlésre rendelkezésre álló idő arra vonatkozik, hogy a vásárlónak - akadályoztatása esetén - mennyi idő áll rendelkezésére a reklamáció bejelentésére, ez azonban nem jelenti azt, hogy a meghibásodott terméket tovább használhatja, vagy egyéb olyan cselekményt hajthat azon végre, amellyel a keletkezett kárt növeli. A terméken jelentkező meghibásodást - lehetőség szerint - a jelentkezésükkor haladéktalanul be kell jelenteni a forgalmazó felé, mivel a meghibásodott termék további használata újabb, már nem javítható hibákat eredményezhet, mely esetben a gyártót, illetve jelen esetben a forgalmazót túlzott többletköltség terhelné csere vagy levásárlás esetén.

A reklamált termékek vizsgálatát szemrevételes, kézi, érzékszervi, roncsolás-mentes módszerrel van lehetőség végezni. A vizsgálatnál a vonatkozó szabványok és jogszabályok előírásait, korábbi vizsgálati tapasztalatokat, valamint gyakorlati- használati elvárásokat veszünk figyelembe.

A Magyarországon működő, akkreditált, független bevizsgáló szervek nem rendelkeznek olyan hatáskörrel, mely alapján kötelezhetné a forgalmazót arra, hogy esetleges javítás helyett a terméket cserélje ki, adjon árleszállítást, vagy fizesse vissza a vételárat.

A forgalmazó döntését, a bevizsgáló véleményét, illetve az elvégzett javítást, kártalanítást, a kifogás rendezési módját a vásárlónak nem kötelessége elfogadni, azonban annak további ügyvitele már nem a forgalmazó feladata. Fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatók a www.bekeltetes.hu oldalon. Amennyiben a szakvéleményben leírtakkal, valamint a minőségi kifogásrendezéssel kapcsolatos eljárással nem ért egyet, lehetősége van a területileg illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez is fordulni, illetve polgári peres eljárást kezdeményezni, melyek elérhetőségeit megtalálhatja a minden kereskedelmi egységben, a törvényi előírásoknak megfelelően kifüggesztve.

Abban az esetben, ha a minőségi kifogás megalapozott, és a hibát nincs mód kijavítani, a terméket nem őrizzük meg, nem küldjük vissza, hanem megsemmisítjük!

 

Online Vitarendezési Platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testülettel.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&Lng=HU

 

A Webáruház szavatol azért, hogy az általa eladásra kínált termékek a webáruház oldalain feltüntetett termékleírás és képeknek megfelelőek, a márkára jellemző minőségben és a termékleírásban feltüntetett tulajdonságokkal rendelkeznek.

A Webáruház szavatol továbbá azért, hogy az általa eladásra kínált termékek, alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta olyan gyártási, tervezési, fejlesztési, gyártási, anyagbeli, kivitelezési hibáktól, amelyek saját mulasztásából adódnak. A Megrendelő részéről esetlegesen felmerülő minőségi kifogást, a Megrendelő köteles azonnal írásban jelezni a webshop@devergooutlet.hu email címen. A webáruház a törvényben ez esetben előírt módon jár el, a hibás terméket kivizsgáltatja, a terméket kijavítja vagy azonos paraméterekkel rendelkező hibátlan árura kicseréli, készlet hiánya esetén a Megrendelő kérésére pénzvisszafizetést biztosít. Amennyiben a reklamáció megalapozott, a kiértesítéstől számított 6 hónapon belül kérheti a Megrendelő a termék cseréjét, illetve a vételár visszafizetését.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő érvényesíteni már nem tudja. A szavatossági jogok a számla eredeti, vagy másolati példányával érvényesíthetőek. 


A reklamáció kezelését a szavatosság teljes időtartama alatt a Forgalmazó (FLAS Kft.) ügyfélszolgálata végzi. A szavatosság első 6 hónapja alatt a szükséges szakvéleményt a Forgalmazó biztosítja, a fennmaradó 18 hónapban a Megrendelő az esetleges reklamációval a fogyasztóvédelmi szervekhez  fordulhat, s a jogos reklamációról szóló jegyzőkönyvvel érvényesítheti szavatossági jogát.

A Megrendelő termékszavatossági igényét a termék gyártójával vagy forgalmazójával (FLAS Kft.) szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, e határidő elteltével azonban jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

 A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából  a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.


 

.

 

Tisztelettel:

Flas Kft.

Budapest, 1033 Csikós utca 6.